Ověřování

 

Obecní úřad Želnava provádí od 1.1. 2011:

 • ověřování shody opisu nebo kopie s listinou - vidimaci

 • ověřování pravosti podpisu - legalizaci

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Co musíte předložit k vidimaci (ověření opisu, nebo kopie):

 • prvopis nebo ověřený opis listiny.

 • kopii nebo opis pořízený z listiny.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Co musíte předložit k legalizaci (ověření podpisu):

 • průkaz totožnosti (platný úřední průkaz vydaný státním orgánem, který obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo nebo nelze-li je zjistit, datum narození žadatele).
 • listinu, na níž se osoba před pověřeným pracovníkem vlastnoručně podepsala, nebo podpis na ní uvedený uznala za vlastní.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 Správní poplatky činí:

 • za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace) 30,-Kč za každou započatou stranu

 • za ověření každého podpisu na listině (legalizace) 30,-Kč

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Úřad neprovede vidimaci:

 • opisu (kopie) občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby,
 • jestliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem,
 • jestliže je listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li pověřený pracovník jazyk, v němž je listina pořízena,
 • jsou-li v listině, která se vidimuje, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Úřad neprovede legalizaci:

 • jde-li o podpis na listině, která neobsahuje žádný text.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Nemůže-li fyzická osoba číst nebo psát, provede pověřený pracovník legalizaci pouze za účasti dvou svědků. Svou přítomnost stvrdí svědci podpisem v ověřovací knize.