Informace dle zákona

 

Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušné informace jsou dostupné v této sekci.
 
 • Úplný název povinného subjektu
  Obec Želnava
 • Důvod a způsob založení povinného subjektu
  Obec Želnava je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 o obcích (obecním zřízení). 
  Pojem "Obec" - "Obecní úřad"
 • Vzhledem k tomu, že v praxi dochází k zaměňování těchto dvou pojmů uvádíme jednoduché vymezení. 
 • OBEC je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. "Obec" (psáno s velkým počátečním písmenem) je v tomto slova smyslu právnickou osobou. To znamená, že vše co se týká majetku obce (smlouvy, faktury, vlastnictví movitostí i nemovitostí,...) se vztahuje k Obci. 
 • OBECNÍ ÚŘAD není právnickou osobou, jedná se o úřad obce a tvoří jej starosta, místostarosta a zaměstnanci obce.
 • Obecní úřad provádí výkon státní správy (správní rozhodnutí a správní úkony). 
 • Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se samostatné působnosti se v záhlaví označují "Obec Želnava".
 • Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se přenesené působnosti se označují v záhlaví "Obecní úřad". Ve smyslu výše uvedeného zákona je vznik a způsob založení obce ustanoven ze zákona č. 128/200 Sb. o obcích ve znění následných úprav.
 • Organizační struktura
 • Kontaktní údaje:

  Obec Želnava, Želnava 2, 384 51 Volary
  IČ: 00583154
  DIČ: CZ00583154
  tel: 388 336 107
  fax: 388 336 123
  e-mail: zelnava@email.cz
  www.zelnava.cz

  Případné platby lze poukázat
  účet vedený u KB a.s. Volary
  č.ú.: 5224-281/0100
   
 • Rozpočet v tomto a předchozím roce
 • Žádosti o informace
  • příjem žádostí a dalších podání
  • opravné prostředky
 • Formuláře
 • Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
  • Řešíme na obecním úřadě dle konkrétních okolností.
    
 • Předpisy
 • Úhrady za poskytování informací